فوتبال، زیبایی گمشده در بیابان‌های قطر

فوتبال، زیبایی گمشده در بیابان‌های قطر

پشت هیاهو، فریادها، خشم، شادی، مشت‌های گره کرده و چشم‌های خیره به زمین سبز و توپ فوتبال همیشه خیلی چیزها پنهان می‌ماند اما تصاویر زنده تلویزیونی برای یک سفر رؤیایی و ثبت اکنون زمان در صف اول حافظه تاریخی مردمان جهان دیگر، یک امر عادی قلمداد می‌شود.؛