تغییر پنهانی مدیر موفق در سکوت؟!

تغییر پنهانی مدیر موفق در سکوت؟!

همواره منبع اصلی توسعه و کارآمدی را نیروی انسانی نام برده‌اند زیرا این منبع است که می‌تواند منابع دیگر را خلق و یا برعکس با ضعف مدیریت و عملکرد ضعیف منابع دیگر را تخریب کند. ؛
وزیر کشاورزی: تخم مرغ ارزان می‌شود

وزیر کشاورزی: تخم مرغ ارزان می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده تا قیمت تخم مرغ به حالت تعادل بازگردد، گفت: صادرات بی رویه، بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.؛