دستمزد کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد

دستمزد کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه های زندگی کارگران جبران شود.؛