کتابخانه‌هایی برای کمک به پیشرفت روستاها

کتابخانه‌هایی برای کمک به پیشرفت روستاها

این روزها مروجان کتابخوانی در روستاها و مناطق محروم فعالیت دوچندانی کنند و این فعالیت خصوصا برای ارتقاء سطح دانش کودکان و نوجوانان و کمک به رشد مهارتهای خواندن و نوشتن آنها موثر است.؛