دستاورد دیگری در دیپلماسی گردشگری و تسهیل تردد زمینی

دستاورد دیگری در دیپلماسی گردشگری و تسهیل تردد زمینی

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از طریق تعامل با مقامات گمرکی، ترانزیتی و ترافیکی کشور ترکیه، مسیر ترانزیتی ایران به اروپا‌ را هموار کرده و دستاورد دیگری در زمینه تسهیل و تسریع حمل و نقل زمینی در حوزه بین الملل را رقم زد.؛
آقای رئیسی! این بازی را که خودتان شروع کردید

آقای رئیسی! این بازی را که خودتان شروع کردید

اصولا معضل اصلی توسعه در کشورمان در طول یک قرن گذشته همین رویکرد غلط بوده است؛ یعنی تسلط و غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیم‌گیری اقتصادی از نقطه‌نظر مصالح سیاسی.؛