در برخی استان‌ها محدودیت‌های اینترنتی اعمال می‌شود؛ اما عموما احساس نمی‌کنند!

در برخی استان‌ها محدودیت‌های اینترنتی اعمال می‌شود؛ اما عموما احساس نمی‌کنند!

زارع پور معتقد است که در روزهای اخیر هیچ کسی با قطعی یا کندی اینترنت رو به رو نشده است. ما در حال توسعه و ارتقای شبکه و نصب برخی از تجهیزات جدید هستیم تا 50 درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور تا پایان سال اضافه کنیم.؛