فرزندان این گروه از والدین حرمت شکن تربیت می شوند

فرزندان این گروه از والدین حرمت شکن تربیت می شوند

پای سفره دل پا به سن گذاشته‌ها که بنشینی بیشترشان بی برو برگرد از حرمت‌شکنی کوچک‌ترهای خانواده یک دو جین خاطره سر دل مانده دارند. بعضی‌های شان این برخورد ها را با بغض و اشک برای‌تان روی دایره می‌ریزند؛