ژنرال کوتاه می آید؟

ژنرال کوتاه می آید؟

انصراف «حميد سوريان» در انتخابات اتحاديه جهاني کشتي هنوز به صورت رسمي به اتحاديه اعلام نشده و «عليرضا دبير» رييس فدراسيون با سوريان مذاکراتي داشته باشد.؛