۱۰برابر شدن بودجه کوهستان در سال ۱۴۰۰

۱۰برابر شدن بودجه کوهستان در سال ۱۴۰۰

موسوی با اشاره به توسعه قلمروی عمومی و زیرساخت‌های لازم در تقویت فضاهای گردشگری و ورزشی‌ گفت: در همین راستا بودجه کوهستان در سال ۱۴۰۰ ده برابر شده است.