دستور جلب ملی پوش سابق والیبال صادر شد

دستور جلب ملی پوش سابق والیبال صادر شد

 دادستان تهران گفت: نظر به توهین ظریف علیه مقدسات، بلافاصله موضوع در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت و ضمن صدور دستور تعقیب قضایی علیه وی حکم جلب وی نیز صادر شد.؛