سیدمحمود دعایی؛ او که صف اول نمی‌نشست

سیدمحمود دعایی؛ او که صف اول نمی‌نشست

منزل مسکونی دعایی در شهرآرا بود؛ نه در برج‌ها و ویلاهای آن‌چنانی. یک نیمۀ شعبان، با گروه تهران‌گردی به خانۀ ایشان رفتیم، آن‌چنان ساده و صمیمی برخورد کرد که خاطره‌ای ماندگار در ذهن حاضران به جا گذاشت.؛