شعرهای مذهبی که تاثیر سوء دارند

شعرهای مذهبی که تاثیر سوء دارند

اسماعیل آذر از شعرهای مذهبی می‌گوید که تاثیر سوء دارند؛ شعرهایی که شاعران‌شان مطالعه تاریخی و آگاهی ندارند و به حرف‌های عوامانه پر و بال می‌دهند.؛