بزرگ قبیله

بزرگ قبیله

هنوز از تو می‏‌پرسد این جنگل سبز، در تیرگی راز زخم تبر را...؛