دخترک بنفش رنگ درونم

دخترک بنفش رنگ درونم

کنارساحل نشستم، با یه دستبند فیروزه ای که یادگاریه. مردم زیادی اومده بودن اما من فقط به صدای آرامش بنفش رنگ دریا گوش میدم .؛
نماند بد و نیک بر هیچ‌کس

نماند بد و نیک بر هیچ‌کس

تفاوت روایت فردوسی با دیگر راویان مانند طبری، ثعالبی و... را باید در دو چیز دانست: نخست زبان فاخر و حماسی و برخوردار از سلامت لفظی و معنوی که توانسته است به بهترین روش، تاریخ، زبان و فرهنگ یک ملت را نگه دارد.؛