خبر خوش گشایش مهم ارزی

خبر خوش گشایش مهم ارزی

 رئیس جمهور در توئیتی نوشت: امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.؛
اولین اخراجی دولت رئیسی مشخص شد

اولین اخراجی دولت رئیسی مشخص شد

نماینده مجلس گفت: استیضاح وزیر کار کلید خورده که البته با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیر مجموعه وزارت تعاون بر تعداد استیضاح کنندگان حجت عبدالملکی افزوده خواهد شد.؛