گزینه جدید وزارت صنعت و معدن وتجارت

گزینه جدید وزارت صنعت و معدن وتجارت

با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی برای سکانداری وزارت صنعت، رئیس جمهور ۳ ماه فرصت دارد تا فرد دیگری را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت به مجلس معرفی کند. ؛