چرا نمی توانم فریاد شادی سربدهم؟

چرا نمی توانم فریاد شادی سربدهم؟

اصلی ترین مساله کشورم که باید آن را گره نخست پیشرفت، توسعه و مانع حل مسائل دیگر شمرد، نا کارآمدی سرشتی و فراگیر حکومت-دولت می پندارم. به گمانم‌ بیشتر مسائل پیش گفته و نیز ده ها مساله دیگر، برخاسته از ناکارآمدی دولت-حکومت است.نه؟!؛