پرویز برومند آزاد شد

پرویز برومند آزاد شد

دادستان تهران ضمن توضیح ابعاد پرونده پرویز برومند و بررسی تاسیسات قانونی، قرار بازداشت برومند را تبدیل و دستور آزادی وی را با قرار وثیقه صادر کرد.؛