تشکیل کابینه قوی در تعامل دولت و مجلس

تشکیل کابینه قوی در تعامل دولت و مجلس

دبیرکل حزب جمهوریت گفت: آقای پزشکیان باید وزرای قدرتمند، مدیر و مدبر و با تجربه برای کابینه خود انتخاب کند که در سایه تعامل بتواند مشکلات کشور را به حداقل برساند.؛