چند روز گذشته خاموشی برنامه ریزی شده نداشته‌ایم

چند روز گذشته خاموشی برنامه ریزی شده نداشته‌ایم

مدیرعامل توانیر با تاکید بر این که درچند روز گذشته خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی نداشته ایم، گفت: در موضوع مدیریت مصرف، کارهای کوچک که به صورت جمعی انجام شود، آثار بسیار بزرگی به جا می گذارد.؛