پایان شوم ارتباط مرد متاهل با زن شوهردار

پایان شوم ارتباط مرد متاهل با زن شوهردار

زن جوان که وانمود می‌کرد به دنبال سرنشینان نقابدار خودرویی می‌دود که چند لحظه قبل از محل دور شدند، با جیغ و داد به همسایگانش گفت «آن ها شوهرش را در خواب کشتند و فرار کردند».؛