نیازهای اصلی معلولین ایرانی چیست؟

نیازهای اصلی معلولین ایرانی چیست؟

بر اساس نتایج یک پژوهش، نامناسب بودن امکانات شهرسازی، ضعف خدمات و فضاهای اجتماعی، آموزش، اشتغال، نابرابری فرصت‌ها، منابع اقتصادی و ازدواج از مشکلاتی هستند که در جامعه معلولان با آن‌ها مواجه هستند. همچنین در این پژوهش به اثر مثبت فعالیت بدنی و ورزش بر افزایش کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و کاهش افسردگی، تاکید شد.؛