روایت کاربزرگ شهید چمران در جنگ

روایت کاربزرگ شهید چمران در جنگ

یک نفر آدم بلند شود، برود یکسری نیرو جمع کند و کار بزرگی انجام دهد و نگذارد اهواز سقوط کند، آن هم با نیروهای عادی و مردم که از هرجایی آمده بودند و آنجا خدمت می‌کردند.؛