وضعیت مهریه در دوران عقد

وضعیت مهریه در دوران عقد

در باب وضعیت مهریه در دوران عقد، زوجه پس از تقدیم دادخواست طلاق و دریافت گواهی پزشکی دال بر باکره بودن ایشان،مستحق دریافت نیمی از مهریه است. ؛