قیومیت حاکمیتی

قیومیت حاکمیتی

قرارداد ازدواج‌ که بیشتر یک امر توافقی بین دو‌ نفر باید باشد بعضا یک ضلع دیگر هم دارد‌ که غالبا در رابطه با حقوق آقایان و غیابی پیگیری می‌شود.؛