شرایط حذف نام همسر اول از شناسنامه

شرایط حذف نام همسر اول از شناسنامه

حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.؛