موافقت هیئت وزیران با افزایش حقوق بازنشستگان

موافقت هیئت وزیران با افزایش حقوق بازنشستگان

سخنگوی دولت گفت: هیئت وزیران با پیشنهاد شورای عالی تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق بازنشستگان در چارچوب همان قانونی که برای افزایش حقوق کارگران پیش بینی شده بود، موافقت کرد.؛