ماهواره چینی به مدار زمین نرسید

ماهواره چینی به مدار زمین نرسید

شرکت چینی «گلکتیک انرژی» در عملیات پرتاب موشک به مدار شکست خورد و در نتیجه محموله این ابزار که یک ماهواره تجاری حسگر از راه دور بود از بین رفت.؛