۹۰رشته آموزش فنی و حرفه ای در زندان ها

۹۰رشته آموزش فنی و حرفه ای در زندان ها

معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان و زندانها و اقتدامات تامینی و تربیتی گفت: در حال حاضر در سازمان زندان ها برای بیش از 90هزار نفر در سال برنامه ریزی حرفه آموزی صورت می گیرد و سال گذشته، بیش از 94هزار نفر در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کردند.؛